Kto jest administratorem danych osobowych ?

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma Jo Art Show Joanna Stanowska z siedzibą przy ulicy Magistrackiej 27/17, 01-413 w Warszawie; tel. 669 998 609, stanowska.szkolenia@gmail.com

Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z wymogiem ustawowym, zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie i stosownie do celów, w których są przetwarzane, dalsze ich przetwarzanie służy celom archiwalnym.

Podstawa prawną zbierania danych osobowych jest art.6.ust.1 lit.:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz Ustawy z dnia 10 Maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: rekrutacji na wszystkie formy szkoleń przez Jo Art Show Joanna Stanowska; prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i pomocy specjalistycznej oraz celów statutowych Jo Art Show Joanna Stanowska; sprawozdawczości z realizacji szkoleń i nadzoru oraz realizacji umowy. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Jo Art Show Joanna Stanowska przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Państwa będzie niemożność uczestniczenia we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez Jo Art Show Joanna Stanowska.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwa dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

Administrator Danych

Joanna Stanowska

Właściciel